szpital2

Radni w Wąchocku nie skusili się na dyskusję o szpitalu w Starachowicach, bo zaproponował ją nie ten…radny

Tylko 3 radnych w Wąchocku, Włodzimierz Sobala, Ewa Szczepańska z Parszowa i Tomasz Szczykutowicz  z Wąchocka było za wprowadzeniem do porządku obrad   apelu, którego adresatem miał być starosta starachowicki i Rada Powiatu w Starachowicach. (poniżej Czytelnicy mogą zapoznać się  pełną wersją przygotowanego autorskiego projektu apelu) Statut Wąchocka daje  takie uprawnienia radzie.

Szpital powiatowy to nie jest własność starosty, czy zarządu lecz dobro wspólne. Istnieje dłużej niż powiat po reformie administracji i był budowany za publiczne pieniądze.  Grzegorz Walendzik w felietonie zamieszczonym w Gazecie Starachowickiej pisze, że decyzja o przekształceniu szpitala nie powinna być konsultowana tylko w wąskim gronie radnych powiatu. Autor jest przekonany, że podczas szerokiej dyskusji na temat przyszłości szpitala padłoby wiele odpowiedzi, a udział społeczności lokalnej w tej dyskusji pozwoliłby radnym podjąć słuszne decyzje.

W tym duchu niżej podpisany przygotował wczorajszego wieczora treść ewentualnego apelu do władz powiatowych. Apel mógłby zostać przyjęty, poprawiony po dyskusji lub odłożony na później. Nie spodziewałem się że radni Wąchocka odrzucą wprowadzenie projektu do porządku obrad. Ze zbagatelizowaniem inicjatywy nie krył się przewodniczący Robert Janus, Czyżby radni obawiali się efektów dyskusji niezgodnych z oczekiwaniem chociażby burmistrza, który po obradach triumfował?

Chcąc, czy nie chcąc do referendum w sprawie szpitala i tak dojdzie. Komitet referendalny przez 3 dni zebrał już ponad 2 tysiące podpisów (potrzeba 8 tysięcy) i władze powiatu będą musiały uszanować efekt tej inicjatywy. Apelem ze strony radnych Wąchocka mogliśmy zachęcić Powiat do podjęcia polityki informacyjnej nt. szpitala i przeprowadzenia konsultacji. Dziś starosta ogłosił referendum wśród pracowników szpitala. 

Mieszkańcy powiatu mają prawo wiedzieć, czy przekształcenie szpitala to zadanie najpilniejsze, czy szpital znalazł się w dołku finansowym? Takich pytań byłoby więcej. Dyrektor szpitala twierdzi, że program naprawczy będzie funkcjonował zarówno po przekształceniu w spółkę, jak też w obecnym stanie prawnym. Skoro nie ma pośpiechu to dlaczego powiat tak się spieszy z komercjalizacją szpitala, która prosto prowadzić będzie do prywatyzacji?

Najwyraźniej radni w Wąchocku bezgranicznie wierzą, że wszystko to co robi władza jest z gruntu słuszne i nieomylne. Dziś dali temu poklask odstępując od ważnego głosu w dyskusji. Bierność w tej sprawie m.in takich radnych jak w Wąchocku daje nadal staroście starachowickiemu mandat do samodzielnych decyzji w sprawie szpitala bez liczenia się z głosem społecznym.

                    Tomasz Szczykutowicz – radny inicjator uchwałodawczy

PS: Było to dziwne głosowanie, gdyż kilkoro radnych głosowało ze spuszczonymi głowami. Pewny swego stanowiska, był za to przewodniczący Robert Janus (PiS) i jego zastępcy (bezpartyjni). Głosowanie nad wprowadzeniem jednego punktu pod obrady to jeszcze nie oznacza przyjęcia uchwały, o czym wielu radnych zapomniało. Tym sposobem radni odepchnęli od siebie możliwość wypowiedzenia się  w imieniu mieszkańców, których w końcu reprezentują.  Przed właściwym głosowaniem nad przyjęciem treści apelu, byłoby miejsce na samodzielne wyrażenie opinii o sytuacji jaka ma miejsce w związku z komercjalizacją szpitala. Projekt przyjęcia Apelu pojawił się w ostatniej chwili stąd nie mógł być rozpatrywany na komisjach. Pierwotnie poseł Krzysztof Lipiec (PiS) sugerował, by udało się wprowadzić pod obrady w Wąchocku projektu uchwały podobnie jak w Brodach. Byłem temu przeciwny uznając, że lepszy będzie apel wystosowany do radnych powiatowych. Tym bardziej, że było zbyt mało czasu, a tematu nie uda się dać do omówienia na komisjach. Koledzy  z Rady nie potrafili skorzystać ze swoich statutowych uprawnień. Być może  losy starachowickiej lecznicy są im obojętne? Być może chodziło o coś zupełnie innego. Życzę zatem zdrowia Wam i Waszym wyborcom. I oczywiście dobrej lektury wachock.info co z pewnością przyda  w zbliżającej się w 2014 r kampanii wyborczej. (tsz)

 

Poniżej pełna wersja projektu uchwały, uzasadnienia i formalnego pisma do przewodniczącego:

 

 

UCHWAŁA NR …………/2013 (projekt)

RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia …………………..

W sprawie przyjęcia treści Apelu do Starosty Starachowickiego i Rady Powiatu Starachowickiego będącego reakcją na podjęte przez Radę Powiatu w Starachowicach działania zmierzające do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w spółkę prawa handlowego.

Na podstawie § 38 pkt. 2 c Statutu Miasta i Gminy Wąchock przyjmuje się treść Apelu do Starosty Starachowickiego i Rady Powiatu w Starachowicach.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.Przyjmuje się drogą uchwały treść Apelu do Starosty i Rady Powiatu Starachowickiego w związku z planowaną komercjalizacją i podjętymi działaniami zmierzającymi do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w spółkę prawa handlowego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przekazuje się treść Apelu o którym mowa w pkt. 1 następującym urzędom i instytucjom państwowym:

– Radzie Powiatu w Starachowicach;

– Staroście Starachowickiemu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr …………………..

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia ………………..

Apel

Rady Miejskiej w Wąchocku w w związku z planowaną komercjalizacją i podjętymi działaniami zmierzającymi do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w spółkę prawa handlowego.

Na podstawie paragrafu 38 pkt 2 c Statutu Miasta i Gminy Wąchock Rada Miejska w Wąchocku przedstawia formalnie nie wiążące, wezwanie adresata zewnętrznego jakim w tej sprawie jest Starosta Starachowicki i Rada Powiatu w Starachowicach do określonego postępowania przy prowadzeniu działań zmierzających do komercjalizacji Szpitala Powiatowego w Starachowicach, czego konsekwencją może stać się prywatyzacja.

Niniejszym apelujemy, by w sprawie losów placówki prawo wypowiedzenia się mieli pacjenci szpitala, czyli mieszkańcy powiatu starachowickiego. Starachowicka lecznica to dobro wspólne. O jej przyszłości powinno demokratycznie decydować społeczeństwo. Zanim zapadną decyzje administracyjne należy pozwolić na dyskusję społeczną, poznać „za i przeciw”, by ostatecznie uzyskać pomoc w sprawach najważniejszych i podjąć decyzje zgodne z wolą lokalnej społeczności.

Wynik ewentualnego referendum, lub innej formy konsultacji byłby tu ważnym czynnikiem.

Wszyscy mieszkańcy powiatu posiadający prawo wyborcze, będą mogli wyrazić swoją opinię, co do planowanych przekształceń szpitala w Starachowicach. Oczekujemy, że wnioski i decyzje w tej sprawie będą mogły być podjęte po zakończeniu wszelkich konsultacji, zarówno wśród personelu jak też pacjentów szpitala, a nie tylko w wąskim gronie decyzyjnym.

Istnieje obawa, że przekształcenia mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo związane z ochroną zdrowia mieszkańców powiatu starachowickiego. Należy liczyć się z nieodwracalnymi skutkami, takimi jak redukcja oddziałów szpitalnych, odpłatność za leczenie, oraz redukcja zatrudnienia personelu.

Zadaniem przekształconej placówki w spółkę, będzie niewątpliwie nastawienie się na wypracowanie zysku. Obawiamy się, że Spółka ogłosi upadłość, jeśli będzie nadal generować dług. Z zapowiedzi i opinii oraz dotychczasowych opracowań wynika, że przekształcenie w spółkę zadłużenia nie zmniejszy. Mieszkańcy powiatu mają prawo do informacji i wiedzy na temat prognozy finansowej.

Aktualny bilans finansowy szpitala nie wskazuje jednoznacznie na przymus uciekania się do ostateczności jakim są przekształcenia. Przygotowany przez dyrekcję szpitala plan naprawczy zakłada jego przyszłe funkcjonowanie zarówno przy wariancie dotacji jak też w obecnych strukturach.

Ostatnie działania Rady Powiatu i Zarządu Powiatu uważamy za przedwczesne tym bardziej, że wymienione organa samorządowe na pewno posiadają wiedzę o akcji obywatelskiej której celem jest doprowadzenie do powiatowego referendum w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie:

Korzystając z umocowanej Statutem Miasta i Gminy Wąchock inicjatywy uchwałodawczej wnoszę o podjęcie uchwały o Apelu do Rady Powiatu jako adresata zewnętrznego co jest zgodne z par. 38 punkt 2 c rzeczonego Statutu.

W ostatnim czasie prowadzona jest szeroka dyskusja n.t komercjalizacji Szpitala Powiatowego w Starachowicach. Rada Powiatu odrzuciła wniosek o referendum w tej sprawie. Istnieje możliwość, by odbyło się referendum z inicjatywy obywatelskiej. Gmina Wąchock poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej nie powinna być obojętna na działania zmierzające do unormowania sytuacji lecznicy w Starachowicach i jej stanu prawnego. Wypowiedzenie się w w tej sprawie poprzez dyskusję, referendum, czy też konsultacje społeczne jest właściwym przejawem funkcjonowania demokratycznego Państwa. Zapewnia to Konstytucja, która m.in. w paragrafie 170 stanowi, że członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować o sprawach tej wspólnoty w drodze referendum. Starachowicki szpital był w całości wybudowany ze środków publicznych . Decyzja o jego przekształceniu nie powinna być podejmowana tylko na bazie konsultacji z radnymi powiatu. Zarząd Powiatu ze Starostą na czele ma ustawowy obowiązek realizować zadanie. Opieka zdrowotna to jedno z najważniejszych zadań. Decyzja o przekształceniu szpitala jest ważna nie tylko dla jego pracowników, ale przede wszystkim dla mieszkańców powiatu starachowickiego. Dlatego ważne jest wsłuchanie się w głos społeczeństwa wypowiadający się w sprawach dla niego najważniejszych. Radni Powiatowi będą mogli czerpać wiedzę w tej sprawie i pomoże im podjąć decyzję zgodną z wolą społeczności lokalnej.

Uchwalonym Apelem Rada Miejska w Wąchocku, pośrednio jako głos w dyskusji przyczyni się do podjęcia właściwych decyzji przez organ prowadzący szpitala powiatowego i będzie znaczącym aktem w społecznej dyskusji w tej sprawie. Podjęcie pozytywnej uchwały jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Na podstawie par. 39 c Statutu Miasta i Gminy Wąchock proszę o wprowadzenie do porządku obrad 38. sesji Rady Miejskiej projektu uchwały „W sprawie przyjęcia treści Apelu do Starosty Starachowickiego i Rady Powiatu Starachowickiego będącego reakcją na podjęte przez Radę Powiatu w Starachowicach działania zmierzające do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w spółkę prawa handlowego” – jako punktu 9. porządku obrad. Pozostałe punkty porządku obrad zmienią numerację + 1. W razie konieczności proszę o zastosowanie par. 40 wsp. Statutu. Do prośby dołączam kopie projektu uchwały z załącznikiem oraz z pisemnym uzasadnieniem.

Tomasz Szczykutowicz – radny Rady Miejskiej w Wąchocku

 

Share via email+1Share on TwitterShare on Facebook

Skomentuj (Komentarzy: 2)

Informacje o wachock.info

Strona redagowana od września 2010.Liczba zamieszczonych artykułów 1250
Ten wpis został opublikowany w kategorii AKTUALNOŚCI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
 • DSC_0129[1]
  Zobaczyli gdzie nie rządzi opat. Zwiedzanie klauzury gromadzi tłumy zwiedzających.
 • IMG_5135[1]
  Koncert u Cystersów, balsamem na rany i serce.
 • DSC_0119
  Mała frekwencja. O inauguracji EDD w Wąchocku pisze lokalna prasa. Sporo racji w krytyce.
 • IMG_5170
  Na motorach w drodze do Wiednia. Zatrzymali się w Wąchocku.(fotki)
 • DSC_0105
  Spoczął w ziemi Braci i Ojców.
 • Zdjęcie0048
  Przykro na to patrzeć. Nie parkujcie tak samochodów!
 • Zdjęcie0051
  Interesująca sesja popularno-naukowa w MGOK. Rola cywilizacyjna zakonu cystersów.
 • bieliny
  My o bohaterach nie zapominamy… Uczniowie z Bielin w Wąchocku
 • IMG_20130919_152643
  Szlak Cysterski w Polsce jest jeden. Bez współpracy nie będzie dobrej promocji
 • 101_1649
  Radna ujęła się honorem

 • Nieścisłości w artykule Echa Dnia nt. uchwał o szpitalu. Dlaczego?
 • tablica
  Marcinków Górny w gminie Mirzec? Sensacja na mapach Google.
 • IMG_4988
  Po co te przeszkody? Można je zlikwidować na tym etapie budowy.
 • DSC_0011[1]
  Rekordowa kania na łące za górą Rocha.
 • DSC_0002[1]
  Brawo za wzorowe parkowanie.
 • IMG_5234
  Nie żyje ks. kanonik Józef Domański
 • 100_1737
  Chrystus Frasobliwy z ulicy Radomskiej zniszczony czy skradziony?
 • pogrzeb 009
  Czermno, Kozienice i Starachowice pożegnały księdza dziekana
 • ilustracja internet
  Opublikowano ranking. Wąchock ubożeje. – artykuł Czytelnika
 • edd
  Film, który udokumentował najnowszą historię Wąchocka

2 odpowiedzi na „Radni w Wąchocku nie skusili się na dyskusję o szpitalu w Starachowicach, bo zaproponował ją nie ten…radny

 1. Anonim pisze:

  Zastanawiam się dla kogo Pan pracuje?
  * dla posła co podobne rzeczy odstawił w Brodach? (za echo dnia).
  * dla mieszkańców powiatu?
  * czy we własnym interesie politycznym?
  Bo wygląda na to że radny bardziej szuka poklasku w świetle fleszy niż „go” interesuje sprawa szpitala.
  Jeśli ma dojść do prywatyzacji czy komercjalizacji niech tak będzie w końcu może będzie normalnie.
  Może nowy menadżer postawi na jakość i fachowość funkcjonowania służby zdrowia w powiecie.
  A nagarnie video tupania posła i radnego będzie puszczane jako przerywnik między kolejnymi zmaganiami zespołów kawalarzy w turnieju kabaretów w Wąchocku.
  Nagrodę honorową już macie zapewnioną:)

 2. Henryk pisze:

  Do Anonima.
  Ty naiwny jesteś. Sprywatyzować, znaczy rozkraść. Może być tylko gorzej. Banda złodziei rządzi w Naszym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.