Nieścisłości w artykule Echa Dnia nt. uchwał o szpitalu. Dlaczego?

Kielecki dziennik Echo Dnia wprowadził swoich czytelników w błąd relacjonując próby wprowadzenia do porządku obrad Rady Miejskiej w Wąchocku uchwały dotyczącej przekształceń własnościowych starachowickiego szpitala. Echo pisze, że poseł Krzysztof Lipiec brał udział w sesji w Brodach oraz w Mircu, gdzie procedowano nad uchwałami w sprawie szpitala. W Mircu bez efektu.  Gazeta stwierdza, że cyt: Podobny efekt miała próba wprowadzenia takiej samej uchwały do porządku obrad Rady Miasta Wąchocka– w czwartek. Radnym zaproponował to Tomasz Szczykutowicz- radny z Wąchocka. Nie miał wsparcia posła Krzysztofa Lipca i zwolenników referendum szpitalnego w Starachowicach – informuje Echo Dnia na swojej stronie internetowej i zapewne w wydaniu papierowym.

Nie jest to prawdą. W Wąchocku nie była to taka sama uchwała. Projekt uchwały zaproponowany w  Wąchocku miał zupełnie inną treść. Dla porównania projekty uchwał z Mirca i Wąchocka. To nie jest to samo o czym dziennikarz powinien był wiedzieć. W Mircu być może doszło do uchybień proceduralnych, ale nie w Wąchocku, gdzie inicjatywę uchwałodawczą ma każdy radny, a w wyjątkowych przypadkach można ominąć opinię poszczególnych komisji. Z tej możliwości często korzysta burmistrz proponując trudne projekty uchwał w ostatniej chwili.

Podobnie z kolejną nieprawdą publikowaną w Echu dnia: Natomiast projekty uchwał przygotowane przez grupę radnych, jak w Mircu i Wąchocku, są kierowane do wójta gminy, który po zasięgnięciu opinii radcy prawnego, kieruje je do przewodniczącego rady, a ten pod obrady i głosowanie.- w Wąchocku procedura zakłada pewne odstępstwa. Autor projektu uchwały może przedstawić swój projekt samodzielnie. Jest możliwe, by odstąpić od opinii komisji. 

Poniżej porównanie treści Uchwał z Mirca i Wąchocka w tej samej sprawie, ale w innej formie. Wystarczyło chcieć to zobaczyć.

 

UCHWAŁA NR …………………..……

RADY Gminy

W Mircu

z dnia …………………..

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie komercjalizacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy w Mircu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Stanowisko w sprawie komercjalizacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przekazać Stanowisko, o której mowa w pkt. 1 następującym urzędom i instytucjom państwowym:

– Radzie Powiatu w Starachowicach;

– Staroście Starachowickiemu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć wójtowi Mirca

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr …………………..

STANOWISKO

Rady Gminy w Mircu

w sprawie komercjalizacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Rada Gminy w Mircu wyraża swoje zaniepokojenie ostatnimi działaniami Rady Powiatu w Starachowicach zmierzającymi do komercjalizacji Szpitala Powiatowego w Starachowicach, czego następstwem w niedługim czasie może stać się prywatyzacja naszego wspólnego powiatowego dobra.

Uważamy, że przekształcenia te wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo związane z ochroną zdrowia mieszkańców powiatu starachowickiego. Zadaniem przekształconej placówki w spółkę z o. o. będzie niewątpliwie nastawienie się na wypracowanie zysku, a co za tym idzie pacjent stanie się towarem, a szpital nie będzie w stanie wypełniać swojej misji priorytetowej, a więc ochrony naszego zdrowia za wszelką cenę. Z przedstawionych Radzie Powiatu propozycji wynika, że po przekształceniu w spółkę placówka ta nadal będzie przynosić straty, co tylko potwierdza przesłanki do końcowej prywatyzacji tego podmiotu. Zagrozi to następnie nieodwracalnymi skutkami, które obcy kapitał może zafundować naszemu społeczeństwu, a więc redukcja oddziałów szpitalnych, odpłatność za leczenie, oraz redukcja zatrudnienia personelu, który w województwie obecnie uchodzi za jeden z najlepszych. Pragniemy zauważyć że obecny stan finansowy szpitala nie wskazuje jednoznacznie na przymus uciekania się do ostateczności jakim są jakiekolwiek przekształcenia, tym bardziej że ościenne powiaty radzą sobie z tym problemem w sposób zdecydowanie mniej inwazyjny i nie godzący w dobro pacjenta, poprzez zastosowanie trafnych programów naprawczych. Zastanawiająca jest dla nas dynamika ostatnich działań Rady Powiatu, która na pewno posiada wiedzę o akcji obywatelskiej jaka została zainicjowana i której założeniem i celem jest doprowadzenie do powiatowego referendum w przedmiotowej sprawie. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie tych społecznych działań i wstrzymanie się od podejmowania uchwał dotyczących szpitala do czasu ich zakończenia.

Jednoznacznie stwierdzamy, że Rada Gminy w Mircu udziela swojego poparcia obywatelskiej inicjatywie ogłoszenia referendum powiatowego, w którym wszyscy dorośli mieszkańcy powiatu będą mogli wyrazić soją opinię, co do planowanych przekształceń szpitala w Starachowicach.

Uchwała proponowana w Wąchocku:

UCHWAŁA NR …………/2013 (projekt)

RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia …………………..

W sprawie przyjęcia treści Apelu do Starosty Starachowickiego i Rady Powiatu Starachowickiego będącego reakcją na podjęte przez Radę Powiatu w Starachowicach działania zmierzające do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w spółkę prawa handlowego.

Na podstawie § 38 pkt. 2 c Statutu Miasta i Gminy Wąchock przyjmuje się treść Apelu do Starosty Starachowickiego i Rady Powiatu w Starachowicach.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.Przyjmuje się drogą uchwały treść Apelu do Starosty i Rady Powiatu Starachowickiego w związku z planowaną komercjalizacją i podjętymi działaniami zmierzającymi do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w spółkę prawa handlowego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przekazuje się treść Apelu o którym mowa w pkt. 1 następującym urzędom i instytucjom państwowym:

– Radzie Powiatu w Starachowicach;

– Staroście Starachowickiemu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr …………………..

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia ………………..

Apel

Rady Miejskiej w Wąchocku w w związku z planowaną komercjalizacją i podjętymi działaniami zmierzającymi do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w spółkę prawa handlowego.

Na podstawie paragrafu 38 pkt 2 c Statutu Miasta i Gminy Wąchock Rada Miejska w Wąchocku przedstawia formalnie nie wiążące, wezwanie adresata zewnętrznego jakim w tej sprawie jest Starosta Starachowicki i Rada Powiatu w Starachowicach do określonego postępowania przy prowadzeniu działań zmierzających do komercjalizacji Szpitala Powiatowego w Starachowicach, czego konsekwencją może stać się prywatyzacja.

Niniejszym apelujemy, by w sprawie losów placówki prawo wypowiedzenia się mieli pacjenci szpitala, czyli mieszkańcy powiatu starachowickiego. Starachowicka lecznica to dobro wspólne. O jej przyszłości powinno demokratycznie decydować społeczeństwo. Zanim zapadną decyzje administracyjne należy pozwolić na dyskusję społeczną, poznać „za i przeciw”, by ostatecznie uzyskać pomoc w sprawach najważniejszych i podjąć decyzje zgodne z wolą lokalnej społeczności.

Wynik ewentualnego referendum, lub innej formy konsultacji byłby tu ważnym czynnikiem.

Wszyscy mieszkańcy powiatu posiadający prawo wyborcze, będą mogli wyrazić swoją opinię, co do planowanych przekształceń szpitala w Starachowicach. Oczekujemy, że wnioski i decyzje w tej sprawie będą mogły być podjęte po zakończeniu wszelkich konsultacji, zarówno wśród personelu jak też pacjentów szpitala, a nie tylko w wąskim gronie decyzyjnym.

Istnieje obawa, że przekształcenia mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo związane z ochroną zdrowia mieszkańców powiatu starachowickiego. Należy liczyć się z nieodwracalnymi skutkami, takimi jak redukcja oddziałów szpitalnych, odpłatność za leczenie, oraz redukcja zatrudnienia personelu.

Zadaniem przekształconej placówki w spółkę, będzie niewątpliwie nastawienie się na wypracowanie zysku. Obawiamy się, że Spółka ogłosi upadłość, jeśli będzie nadal generować dług. Z zapowiedzi i opinii oraz dotychczasowych opracowań wynika, że przekształcenie w spółkę zadłużenia nie zmniejszy. Mieszkańcy powiatu mają prawo do informacji i wiedzy na temat prognozy finansowej.

Aktualny bilans finansowy szpitala nie wskazuje jednoznacznie na przymus uciekania się do ostateczności jakim są przekształcenia. Przygotowany przez dyrekcję szpitala plan naprawczy zakłada jego przyszłe funkcjonowanie zarówno przy wariancie dotacji jak też w obecnych strukturach.

Ostatnie działania Rady Powiatu i Zarządu Powiatu uważamy za przedwczesne tym bardziej, że wymienione organa samorządowe na pewno posiadają wiedzę o akcji obywatelskiej której celem jest doprowadzenie do powiatowego referendum w przedmiotowej sprawie.

 

 

Share via email+1Share on TwitterShare on Facebook

Skomentuj (Komentarzy: 3)

Informacje o wachock.info

Strona redagowana od września 2010.Liczba zamieszczonych artykułów 1250
Ten wpis został opublikowany w kategorii AKTUALNOŚCI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
 • IMG_5135[1]
  Koncert u Cystersów, balsamem na rany i serce.
 • DSC_0119
  Mała frekwencja. O inauguracji EDD w Wąchocku pisze lokalna prasa. Sporo racji w krytyce.
 • IMG_5170
  Na motorach w drodze do Wiednia. Zatrzymali się w Wąchocku.(fotki)
 • DSC_0105
  Spoczął w ziemi Braci i Ojców.
 • Zdjęcie0048
  Przykro na to patrzeć. Nie parkujcie tak samochodów!
 • Zdjęcie0051
  Interesująca sesja popularno-naukowa w MGOK. Rola cywilizacyjna zakonu cystersów.
 • bieliny
  My o bohaterach nie zapominamy… Uczniowie z Bielin w Wąchocku
 • IMG_20130919_152643
  Szlak Cysterski w Polsce jest jeden. Bez współpracy nie będzie dobrej promocji
 • 101_1649
  Radna ujęła się honorem
 • szpital2
  Radni w Wąchocku nie skusili się na dyskusję o szpitalu w Starachowicach, bo zaproponował ją nie ten…radny
 • tablica
  Marcinków Górny w gminie Mirzec? Sensacja na mapach Google.
 • IMG_4988
  Po co te przeszkody? Można je zlikwidować na tym etapie budowy.
 • DSC_0011[1]
  Rekordowa kania na łące za górą Rocha.
 • DSC_0002[1]
  Brawo za wzorowe parkowanie.
 • IMG_5234
  Nie żyje ks. kanonik Józef Domański
 • 100_1737
  Chrystus Frasobliwy z ulicy Radomskiej zniszczony czy skradziony?
 • pogrzeb 009
  Czermno, Kozienice i Starachowice pożegnały księdza dziekana
 • ilustracja internet
  Opublikowano ranking. Wąchock ubożeje. – artykuł Czytelnika
 • edd
  Film, który udokumentował najnowszą historię Wąchocka
 • po
  Burmistrzowie Wąchocka w zarządzie powiatowym Platformy Obywatelskiej

3 odpowiedzi na „Nieścisłości w artykule Echa Dnia nt. uchwał o szpitalu. Dlaczego?

 1. gość pisze:

  Spokojnie przeczytałem sobie te dwie uchwały. Rzeczywiście ta z Wąchocka jest dość rzeczowa w przekazie. Dziwię sie ze nasi radni nie chcieli nawet o tym dyskutować. Każdy ma prawo apelować do wyższych władz, nawet radni takiej mieściny jak Wąchock, ale chyba nie chcieli narazić się panu staroście.

 2. Anonim pisze:

  Zapewne Pan Janus dlatego był przeciwny bo jego żona „lokalna celebrytka” zarabia pieniądze w starostwie na stażu ale kto wie może zasługi Pana Janusa zostaną docenione przez władze powiatu.

 3. s-wice pisze:

  Radny Szczykutowicz to jedyny myślący w Wąchocku? Czy pozostali oboj ętne jest , kto się uwłaszczy na szpitalu. Ten pośpiecch nie wziął się z niczego. Może trzeba potrząsnąć starostą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.