T.Szczykutowicz. Program Wyborczy kandydata na burmistrza -Druga publikacja.

Program kandydata na burmistrza
I
1. Przyjazny Urząd. ? wszystkie sprawy obywateli będą interpretowane na ich korzyść w granicach obowiązującego prawa. Tam gdzie wystąpią niejasności prawne kierować się będę zasadą dobrej woli.

2. Burmistrz miasta i gminy ? będzie wspierał wszelkie inicjatywy społeczne, jeśli nie będą w kolizji z obowiązującymi przepisami i będzią  wspierał inicjatywy ponad lokalną  zmierzające do zmiany nieżyciowych przepisów.

3. Gmina Wąchock – mamy wiele niewykorzystanych dotąd możliwości rozwoju. Będę stawiał na rozwój turystyki i infrastruktury towarzyszącej turystyce. Stworzę warunki do rozwoju przedsiębiorczości agroturystycznej i wykorzystam dostęp do wszystkich źródeł wspierających małe przedsięwzięcia.
4 Promocja miasta i gminy – Dołożę wszelkich starań, by Wąchock był należycie promowany. Władzom województwa i powiatu będę przypominał, że gmina Wąchock jest jedną z pereł Ziemi ?więtokrzyskiej i musi znajdować się we wszystkich publikacjach promujących region .
II
1. Inwestycje gminne służące poprawie wizerunku miasta, zapoczątkowane przez obecne władze Wąchocka, będą kontynuowane i ukierunkowane na rozwój turystyki
2. Inwestycje muszą w efekcie przynosić dochód. Będę dążył do łączenia sektora prywatnego i publicznego. Umożliwię inwestorom współpracę z samorządem w zamian za udział w zyskach i powstawaniu miejsc pracy.
3. W planowanej rewitalizacji centrum Wąchocka stworzę warunki dla pogodzenia historii z nowoczesnością. Planuję rozbudowę istniejącego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury poszerzając go o dodatkowe skrzydło w niskiej zabudowie z poddaszem przeznaczonym na hotel tak, by obiekt komponował sie z historycznym otoczeniem. Na parterze znajdą się pawilony przeznaczone do wynajęcia pod sklep z pamiątkami, pocztę, restaurację i cukiernię. Wraz z istniejącym budynkiem apteki stworzy się kompleks służący turystom i lokalnej kulturze. W pierwszym etapie podczas remontu elewacji zewnętrznej przeprojektuję wejście do budynku nadając obiektowi nowoczesny kształt.
4. Zagospodaruję obiekt przy ulicy Kolejowej, który będzie przeznaczony dla służb mundurowych, policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej. Na zapleczu budynku powstanie garaż dla pojazdu pożarniczego oraz służbowego samochodu gminnego.
5. Nawiążę szeroką współpracę z opactwem w sprawie zagospodarowania terenów rolnych przed klasztorem.

6. Doprowadzę do wykorzystania i wypromowania walorów turystycznych zbiornika wodnego na rzece Kamiennej poprzez stworzenie warunków do wypoczynku i właściwego korzystania z akwenu.

7. Zachęcę inwestorów do budowania na nabrzeżu i w jego okolicach całorocznej infrastruktury gastronomicznej i rozrywkowej na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego.

8. Doprowadzę do rozwoju kultury sportowej w tym reaktywowania klubu piłkarskiego i drużyn sportowych przy wykorzystaniu terenów rekreacyjnych. Rozpocznę działania przygotowawcze do wybudowania stadionu sportowego.
III
1. Założeniem dla kadencji jest wspieranią  przedsiębiorczości. Urząd wszelkimi siłami m.in. poprzez nadzór nad szkoleniami będzie sprzyjał rozwojowi firm i małych przedsiębiorstw. Powstanie komórka mająca za zadanie zajmowanie się tylko i wyłącznie sprawami osób, które założą działalność gospodarczą i zapewnią legalne zatrudnienie przynajmniej 3 osobom

2. Rozwój i funkcjonowanie życia kulturalnego ulegnie przeobrażeniu. Placówki kultury będą dla każdego mieszkańca otwarte przez wszystkie dni miesiąca. Nikt pragnący kultury nie zostanie pozbawiony dostępu.

3. Stworzę warunki do rozwijania zdolności artystycznych oraz sportowych dzieci i młodzieży

4. Za mojej kadencji będą stworzone warunki do działania wszelkich stowarzyszeń i organizacji bez względu na ich zapatrywania polityczne.
5. Szczególny nacisk położę na kontynuowanie i pielęgnowanie tradycji patriotycznych przypominających o bogatej historii Wąchocka.

6. Powstanie szereg wartościowych publikacji opisujących naszą gminę, jej zabytki i przyrodę.

7 Będę pielęgnował i wzmacniał rolę Wąchocka na szlaku dziedzictwa kulturowego zakonu Cystersów oraz wykorzystam znaczenie opactwa i jego ponad 800 letnie zasługi dla naszego regionu.

8. Nawiążę współpracę i stosunki partnerskie z miastami w europie i na świecie w celu wymiany doświadczeń.

9. Dołożę wszelkich starań, by ludzie pochodzący z naszej gminy rozsiani po całym świecie odnowili związki z rodzinnymi stronami

10.Nie pozwolę na wykonywanie inwestycji gminnych bez zdecydowanego nadzoru ze strony urzędników. Nie będzie miejsca na bylejakość.

11. Przy pozyskiwaniu środków na budowę ciągów komunikacyjnych zadbam, by w projektach znalazły się chodniki i ścieżki rowerowe.

IV
1. Nie pozostawię sołectw wokół Wąchocka bez pomocy, Razem stworzymy bazę turystyczną naszej małej Ojczyzny. Wierzę, że turyści z całej Polski chętnie usadowią się w Marcinkowie, Wielkiej Wsi i Ratajach. Wieczorami wylegną na ulice Wąchocka, by się zabawić. Musimy zatrzymać turystów i stworzyć im warunki do zabawy i wypoczynku.

2. Zaproszę do Wąchocka specjalistów i doradców. W urzędzie gminy powstanie punkt konsultacyjny dla osób pragnących korzystać z dotacji unijnych.

3 W okolicy nie mamy wiele miejsc do wypoczynku. Wspólnie z gminą Suchedniów stworzymy warunki dla rozwoju turystyki. Parszów i Mostki przy odpowiedniej wspólnej promocji staną się ośrodkiem taniej i alternatywnej rekreacji dla mieszkańców województwa.
Rataje
1. Dołożę wszelkich starań, by umożliwić mieszkańcom Rataj swobodne korzystanie z obwodnicy Wąchocka. Zachęcę inwestorów do prowadzenia działalności w pobliżu planowanej trasy GP 42. Dzięki temu pozyskamy miejsca pracy w gastronomii, zajazdach lub na stacji benzynowej.

2. W okolicy świetlicy powstanie estetyczny plac wypoczynkowy dla mieszkańców sołectwa.

3. Wykorzystamy dogodny dojazd od strony Rataj do wąwozu Rocław, który zostanie zagospodarowany i przeznaczony do zwiedzania.

4. Poprzez promocję okolicznych lasów zaprosimy turystów do spędzania urlopów w Ratajach

5. Złożę projekt uchwały nadający powstającym ulicom na osiedlach nazwy, by uporządkować adresy.

6. Przyspieszę proces kanalizacji wsi

Wielka Wieś

1. Priorytetem będzie rozwój infrastruktury przy nowym węźle drogowego ?Wielka Wieś? (przy obwodnicy).

2. Będę wspierał dotychczasową działalność handlową i usługową w Wielkiej Wsi.

3. Na placu przy drodze ?na kopalnię? powstanie centrum Wielkiej Wsi wraz z miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców w różnym wieku.. Wybudowana zostanie nowa remiza strażacka, świetlica, biblioteka, punkt handlowo ? usługowy oraz gabinet lekarski, które znajdą się w części przeznaczonej pod wynajem.

4. Zapewnię operatorom telekomunikacyjnym warunki służące rozwojowi sieci teleinformatycznej.

Węglów

1. Deklaruję pomoc w inicjatywach ożywiających życie kulturalne.

2. Będę wspierał działalność i wzmacniał znaczenie Koła Gospodyń Wiejskich i podobnych stowarzyszeń oraz zapewnię im należytą promocję.

3. W perspektywie zagospodarujemy teren pod wiejskie centrum spotkań integracyjnych. Nie wykluczam podjęcia działań zmierzających do wybudowania w Węglowie nowej świetlicy. Urząd będzie szukał źródeł finansowania takiej inwestycji.

Parszów
1. Przy udziale i wsparciu miłośników sportu oraz pozyskanym dofinansowaniu dokończymy budowę boiska lub zespołu sportowego przy szkole.

2. Zintegruję środowisko Parszowa z Wąchockiem. Wzmocnimy historyczne znaczenie Parszowa poprzez promocję szlaku sakralnej architektury drewnianej, a także jego roli na szlaku polskiej literatury.

3. Utrzymam przychodnię zdrowia i oddział gimnazjum. Będę szukał środków finansowych na wybudowanie wiejskiego parku rozrywki i wypoczynku.

4. Dołożę wszelkich starań by dokończyć budowę kanalizacji sanitarnej.

5. Otworzę w Parszowie punkt konsultacyjny i biuro podawcze UMiG Wąchock

Marcinków.

1. Przy współpracy z władzami powiatu dokończymy remont drogi doprowadzając chodnik i ścieżkę rowerową do okolic góry Rocha w Wąchocku

2. Wypromuję Marcinków jako wymarzone miejsce pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe.

3. Mądrze zagospodarujemy teren wokół wyremontowanej w 2010 roku świetlicy i remizy.

Wąchock
Najważniejszym celem będzie dokończenie opracowania i w konsekwencji zatwierdzenia studium zagospodarowania przestrzennego. Bez tego nie uda się nam pozyskać inwestorów.

1. Zdecydowanie doprowadzę do poprawy estetyki miasta przy użyciu dostępnych środków.
2. Rozpocznę etap rewitalizacji rynku 3. Uporządkuję zasady ruchu pojazdów w rynku i parkowanią  wraz z wyznaczeniem parkingu dla autokarów wycieczkowych.

4. Doprowadzę do odbudowania historycznych tradycji targowych w Wąchocku.
5. W drodze przetargu wyłonimy dostawcę energii elektrycznej do obsługi latarni ulicznych.

6. Będę prowadził zdecydowane rozmowy z przewoźnikami w kwestii stosowania ulg przy przejazdach komunikacją publiczną i prywatną dla osób starszych i niepełnosprawnych.

7. Zgodnie z wymogami prawa i przy użyciu dostępnych norm rozwiążę problem bezpańskich psów.

8. Doprowadzę do wzrostu bezpieczeństwa publicznego poprzez zacieśnienie współpracy z policją. Nie wykluczam powołania straży miejskiej oraz objęcia miasta monitoringiem.

9. Powołam zgodnie z wieloma wnioskami komisję sprawdzającą przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wywóz śmieci

10. Moi urzędnicy pomogą mieszkańcom egzekwować zawarte warunki w umowach o wywóz śmieci.

11. Po przebudowie linii kolejowej Skarżysko ? Sandomierz będę wnioskował do Polskich Linii Kolejowych o należyte dbanie o przystanek kolejowy. Zachęcę PLK do uruchomienia dodatkowego przystanku dla szynobusów w okolicy ul Partyzantów.

12. Wszystkie przystanki autobusowe w gminie będą należycie oznakowane nazwą przystanku. ?rodki na ten cel pozyskamy po sprzedaży miejsc reklamowych na przystankach, które są własnością gminy. Umożliwię przewoźnikom odpłatne ogłaszanie rozkładów jazdy.

13. Przy współpracy z władzami Starachowic doprowadzę do wybudowania alternatywnego połączenia obu miast północnym szlakiem drogowym.

14. Dopilnuję, by po wybudowaniu obwodnicy droga 42 (ul.Starachowicka i ul. Kielecka) była przekazana gminie w należytym stanie.

15. Stworzę warunki dla budownictwa jednorodzinnego, zapraszając nowych mieszkańców, najlepiej młodych i z dziećmi do osiedlania się na naszym terenie, Szkoły i przedszkola nie będą puste, a nauczyciele nie stracą miejsc pracy.

16. Ośrodek Zdrowia w Wachocka stanie się nowoczesną lecznicą służącą społeczności naszej Gminy. Nie będę oszczędzał na zdrowiu naszych mieszkańców.

17. Rada Miejska za mojej kadencji wzmocni swoją pozycję doradczą i decyzyjną.

Share via email+1Share on TwitterShare on Facebook

Skomentuj (1 komentarz)

Informacje o wachock.info

Strona redagowana od września 2010.Liczba zamieszczonych artykułów 1250
Ten wpis został opublikowany w kategorii Reklama i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

 • Wojna plakatowa rozpoczęta. Czy musi tak wyglądać?

 • Happening kandydatów!?
 • Hejnał Wąchocka z balkonu Trybunału
  Ostatnia, 54 Sesja Rady Miejskiej. Wąchock ma już hejnał.(zdjęcia)
 • film Wąchock2
  Znów kręcili w klasztorze.

 • Tuba kontra tuba.

 • Powiat starachowicki podsumował kadencję.

 • Wojna plakatowa! Obwieszczenia pogodziły kandydatów.
 • Plakat na drzewie
  Tak się liczy wspólne dobro?

 • Statystyki „Kroniki Wąchocka”

 • Pierwszy proces w trybie wyborczym.
 • spotkanie z wyborcami2
  Spotkania z Wyborcami.
 • Chce być wazniejszy
  Plakatowe wejście mistrza. Chce być, czy jest ważniejszy?(zdjęcia)

 • Nędzna prowokacja.

 • Pożar na Kolejowej! Mogło spłonąć centrum Wąchocka

 • Kandydaci płacą za wynajęcie sali na spotkania wyborcze.

 • Spotkania kandydatów z wyborcami

 • Zwiedzanie hali sportowej. Otwarcie przed II turą?

 • Wieczór tybetański w Bielinach.

 • Kronika Wąchocka w sieci od 2 miesięcy

 • Gazeta Internetowa podczas ciszy wyborczej.

Jedna odpowiedź na „T.Szczykutowicz. Program Wyborczy kandydata na burmistrza -Druga publikacja.

 1. Marek pisze:

  Program pod którm podpisuję się obydwoma rękami.
  Moje pytanie czy został oszacowany pod względem finansowym ???.
  Skąd pieniądze na tak szczytne cele.
  Czy Pan przewiduje to wszystko zrobić w ciągu 1 kadencji??

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.