Tomasz Szczykutowicz – PROGRAM KANDYDATA NA BURMISTRZA WźCHOCKA

Program kandydata na burmistrza

1. Przyjazny Urząd. ? wszystkie sprawy obywateli będą interpretowane na ich korzyść w granicach obowiązującego prawa. Tam gdzie wystąpią niejasności prawne kierować się będę zasadą dobrej woli. Urząd nie może ograniczać swobód obywatelskich

2. Burmistrz miasta i gminy – będę wspierał wszelkie inicjatywy społeczne, jeśli nie będą one w kolizji z obowiązującymi przepisami. Będzią  wspierał inicjatywy ponad lokalne zmierzające do zmiany nie życiowych przepisów.

3. Gmina Wąchock – mamy wiele nie wykorzystanych dotąd możliwości rozwoju. Będę stawiał na rozwój turystyki i infrastruktury towarzyszącej turystyce. Moim marzeniem jest stworzenie dla turystów bazy wypadowej w Góry ?więtokrzyskie. Chcę by u nas się zatrzymywali i wracali do nas na nocleg. Stworzę przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Wokół Łysej Góry rozwój przedsiębiorczości agroturystycznej. Wykorzystam dostęp do wszystkich źródeł wspierających małe przedsięwzięcia.

4 Promocja miasta i gminy – Dołożę wszelkich starań, by Wąchock był należycie promowany. Władzom województwa i powiatu będę przypominał, że gmina Wąchock jest jedną z pereł Ziemi ?więtokrzyskiej i musi znajdować się we wszystkich publikacjach promujących region .

II

1. Wszystkie inwestycje gminne zapoczątkowane przez obecne władze Wąchocka, będą przeze mnie kontynuowane i odpowiednio ukierunkowane na rozwój turystyki.

2. Inwestycje muszą w efekcie przynosić dochód. Będę dążył do łączenia sektora prywatnego i publicznego. Każda zainwestowana z publicznych pieniędzy złotówka będzie się zwracać. Umożliwię inwestorom współpracę z samorządem w zamian za udział w zyskach i powstawaniu miejsc pracy.

3. W planowanej rewitalizacji centrum Wąchocka stworzę warunki dla pogodzenia historii z nowoczesnością. Planuję rozbudowę istniejącego Domu Kultury poszerzając go o skrzydło w niskiej zabudowie z poddaszem przeznaczonym na hotel tak, by obiekt komponował sią z historycznym otoczeniem. Na parterze znajdą się pawilony przeznaczone do wynajęcia pod sklep z pamiątkami, pocztę, restaurację i cukiernię itp. Wraz z istniejącym budynkiem apteki powstanie kompleks budynków służący turystom i lokalnej kulturze.

4. Zagospodaruję obiekt przy ulicy Kolejowej, który będzie przeznaczony dla służb mundurowych, policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej. Na zapleczu budynku powstanie garaż dla pojazdu pożarniczego oraz służbowego samochodu gminnego.

5. Nawiążę szeroką współpracę z opactwem, które na terenie rolnym ma we wstępnych projektach zaplanowaną budowę domu pielgrzyma.

6. Doprowadzę do wykorzystania i wypromowania walorów turystycznych zbiornika wodnego na rzece Kamiennej poprzez stworzenie warunków do wypoczynku i właściwego korzystania z akwenu.

7. Zachęcę inwestorów do budowania na nabrzeżu i w jego okolicach całorocznej infrastruktury gastronomicznej i rozrywkowej na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego.

8. Doprowadzę do rozwoju kultury sportowej w tym reaktywowania klubu piłkarskiego i drużyn sportowych przy wykorzystaniu terenów rekreacyjnych. Rozpocznę działania przygotowawcze do wybudowania stadionu sportowego.

III

1. Nie pozostawię sołectw wokół Wąchocka bez pomocy, Razem stworzymy bazę turystyczną naszej małej Ojczyzny. Wierzę, że turyści z całej Polski chętnie usadowią się w Marcinkowie, Wielkiej Wsi i Ratajach. Wieczorami wylegną na ulice Wąchocka, by się zabawić. Zimą będziemy promować stoki narciarskie w zaprzyjaźnionych gminach, a latem będziemy promować kąpiel w czystych wodach naszych zbiorników wodnych. Musimy stworzyć turystom warunki do zabawy i wypoczynku.

2. Stworzę warunki, by mieszkańcy gminy zaczęli być uśmiechnięci po uzyskaniu wpływów jakie niesie agroturystyka. Zaproszę do Wąchocka specjalistów i doradców. W urzędzie gminy powstanie punkt konsultacyjny dla osób pragnących korzystać z dotacji unijnych.

3 W okolicy ma mamy wiele obiektów wypoczynku. Wspólnie z gminą Suchedniów stworzymy warunki dla rozwoju turystyki. Parszów i Mostki przy odpowiedniej wspólnej promocji staną się ośrodkiem taniego i alternatywnego wypoczynku dla mieszkańców województwa.

IV

1. Założeniem dla kadencji jest wspieranią  przedsiębiorczości. Urząd wszelkimi siłami m.in. poprzez nadzór nad szkoleniami będzie sprzyjał rozwojowi firm i małych przedsiębiorstw. Powstanie komórka mająca za zadanie zajmowanie się tylko i wyłącznie sprawami osób, które założą działalność gospodarczą i zapewnią legalne zatrudnienie przynajmniej 3 osobom.

2. Rozwój i funkcjonowanie życia kulturalnego ulegnie przeobrażeniu. Placówki kultury będą dla każdego mieszkańca otwarte przez wszystkie dni miesiąca. Nikt pragnący kultury nie zostanie pozbawiony dostępu.

3. Stworzę warunki do rozwijania zdolności artystycznych oraz sportowych dzieci i młodzieży.

4. Placówki kultury będą bez ograniczeń kształtowały postawy obywatelskie zgodne z normami obyczajowymi.

V

1. Za mojej kadencji będą stworzone warunki do działania wszelkich stowarzyszeń i organizacji bez względu na ich zapatrywania polityczne.

2. Szczególny nacisk położę na kontynuowanie i pielęgnowanie tradycji patriotycznych przypominających o bogatej historii Wąchocka.

3. Powstanie szereg wartościowych publikacji opisujących naszą gminę, jej zabytki i przyrodę.

4 Będę pielęgnował i wzmacniał rolę Wąchocka na szlaku dziedzictwa kulturowego zakonu Cystersów oraz wykorzystam znaczenie opactwa i jego ponad 800 letnie zasługi dla naszego regionu.

5. Nawiążę współpracę i stosunki partnerskie z miastami w europie i na świecie w celu wymiany doświadczeń.

6. Dołożę wszelkich starań, by ludzie pochodzący z naszej gminy rozsiani po całym świecie odnowili związki z rodzinnymi stronami

VI

1. Nie pozwolę na wykonywanie inwestycji gminnych bez zdecydowanego nadzoru ze strony urzędników. Nie będzie miejsca na bylejakość.

2. Przy pozyskiwaniu środków na budowę ciągów komunikacyjnych zadbam, by w projektach znalazły się chodniki i ścieżki rowerowe.

Rataje

1. Dołożę wszelkich starań, by umożliwić mieszkańcom Rataj swobodne korzystanie z obwodnicy Wąchocka. Zachęcę inwestorów do prowadzenia działalności w pobliżu planowanej trasy GP 42. Dzięki temu pozyskamy miejsca pracy w gastronomii, zajazdach lub na stacji benzynowej.

2. W okolicy świetlicy powstanie estetyczny plac wypoczynkowy dla mieszkańców sołectwa.

3. Wykorzystamy dogodny dojazd od strony Rataj do wąwozu Rocław, który zostanie zagospodarowany i przeznaczony do zwiedzania.

4. Poprzez promocję okolicznych lasów zaprosimy turystów do spędzania urlopów w Ratajach

5. Złożę projekt uchwały nadający powstającym ulicom na osiedlach nazwy, by uporządkować adresy.

6. Przyspieszę proces kanalizacji wsi

Wielka Wieś

1. Priorytetem będzie rozwój infrastruktury przy nowym węźle drogowego ?Wielka Wieś? przy obwodnicy.

2. Będę wspierał dotychczasową działalność handlową i usługową w Wielkiej Wsi.

3. Na placu przy drodze na kopalnię powstanie centrum Wielkiej Wsi wraz z miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców w różnym wieku.. Wybudowana zostanie nowa remiza strażacka, świetlica, biblioteka, punkt handlowo – usługowy oraz gabinet lekarski, które znajdą się w części przeznaczonej pod wynajem.

3. Zapewnię operatorom telekomunikacyjnym warunki służące rozwojowi sieci teleinformatycznej.

Węglów

1. Deklaruję pomoc w ożywienie życia kulturalnego.

2. Będę wspierał działalność i wzmacniał znaczenią Koła Gospodyń Wiejskich i podobnych stowarzyszeń oraz zapewnię im należytą promocję.

3. W perspektywie zagospodarujemy teren pod wiejskie centrum spotkań integracyjnych. Nie wykluczam podjęcia działań zmierzających do wybudowania w Węglowie nowej świetlicy. Mój urząd będzie szukał źródeł finansowania takiej inwestycji.

Parszów

1. Przy udziale i wsparciu miłośników sportu oraz pozyskanym dofinansowaniu dokończymy budowę boiska.

2. Zintegruję środowisko Parszowa z Wąchockiem. Wzmocnimy historyczne znaczenie Parszowa poprzez promocję szlaku sakralnej architektury drewnianej, a także jego roli na szlaku polskiej literatury.

3. Utrzymam przychodnię zdrowia. Będę szukał środków finansowych na wybudowanie wiejskiego parku rozrywki i wypoczynku.

4. Dołożę wszelkich starań by dokończyć budowę kanalizacji sanitarnej.

5. Otworzę w Parszowie punkt konsultacyjny i biuro podawcze UMiG Wąchock

Marcinków.

1. Przy współpracy z władzami powiatu dokończymy remont drogi doprowadzając chodnik i ścieżkę rowerową do okolic góry Rocha w Wąchocku

2. Wypromuję Marcinków jako wymarzone miejsce pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe.

3. Mądrze zagospodarujemy teren wokół wyremontowanej w 2010 roku świetlicy i remizy.

Wąchock

1. Zdecydowanie doprowadzę do poprawy estetyki miasta.

2. Rozpocznę etap rewitalizacji rynku

3. Uporządkuję zasady ruchu pojazdów w rynku i parkowanie wraz z wyznaczeniem parkingu dla autokarów wycieczkowych.

4. Doprowadzę do odbudowania historycznych tradycji targowych w Wąchocku.

5. W drodze przetargu wyłonimy dostawcę energii elektrycznej do obsługi latarni ulicznych

5. Będę prowadził zdecydowane rozmowy z przewoźnikami w kwestii stosowania ulg przy przejazdach komunikacją publiczną i prywatną dla osób starszych i niepełnosprawnych.

6. Zgodnie z wymogami prawa i przy użyciu dostępnych norm rozwiążę problem bezdomnych i bezpańskich psów.

7. Doprowadzę do wzrostu bezpieczeństwa publicznego poprzez zacieśnienie współpracy z policją. Nie wykluczam powołania straży miejskiej oraz objęcia miasta monitoringiem.

8. Powołam zgodnie z wieloma wnioskami komisję sprawdzającą przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wywóz śmieci

9. Moi urzędnicy pomogą mieszkańcom egzekwować zawarte warunki w umowach o wywóz śmieci.

10. Po przebudowie linii kolejowej Skarżysko ? Sandomierz będę wnioskował do PLK o należyte dbanie o przystanek kolejowy. Zachęce PLK do uruchomienia dodatkowego przystanku dla szynobusów w okolicy ul Partyzantów.

11. Wszystkie przystanki autobusowe w gminie będą należycie oznakowane nazwą przystanku. ?rodki na ten cel pozyskamy po sprzedaży miejsc reklamowych na przystankach, które są własnością gminy. Umożliwię przewoźnikom odpłatne ogłaszanie rozkładów jazdy.

12. Przy współpracy z władzami Starachowic doprowadzę do wybudowania alternatywnego połączenia obu miast północnym szlakiem drogowym.

13. Dopilnuję, by po wybudowaniu obwodnicy droga 42 (ul.Starachowicka i ul. Kielecka) była przekazana gminie w należytym stanie.

14. Stworzę warunki dla budownictwa jednorodzinnego, zapraszając nowych mieszkańców, najlepiej młodych i z dziećmi do osiedlania się na naszym terenie, tak by nasze szkoły i przedszkola nie były puste, a nauczyciele nie tracili miejsc pracy.

15. Ośrodek Zdrowia w Wachocka stanie się nowoczesną lecznicą służącą społeczności naszej Gminy.

16. Rada Miejska za mojej kadencji wzmocni swoją pozycję doradczą i decyzyjną.

Szanowni Wyborcy.

Nasze Miasto i Gmina Wąchock ma szansę stać się piękną gminą. Mamy szansę urzeczywistnić nasze marzenia. Mamy szansę na powrót do świetności Wąchocka.

Ja sam kocham moje rodzinne strony, wróciłem ?na stare śmieci? przed 6 laty. Szeroko współpracowałem z samorządem gminnym. Byłem krytyczny wobec władz, ale też sprawiedliwy w ocenach. Samotnią  łamałem stereotypy myślenia o rozwoju naszego miasteczka. Jako przewodniczący Zarządu Osiedla ?Południe? złożyłem na ręce burmistrza ponad 150 wniosków i pomysłów służących rozwojowi miasta. Uparcie nawoływałem władze do zaspokajania potrzeb mieszkańców.

W 2009 roku byłem autorem scenariusza historycznych obchodów 555 rocznicy nadania Wąchockowi praw miejskich. Zadbałem o należytą promocję tego święta, czego pokłosiem były relacje z tego wydarzenia we wszystkich liczących się stacjach telewizyjnych.

Dziś zachęcam Państwa do mądrego wyboru gospodarza miasta i gminy. Do wzięcia udziału wyborach 21 listopada. Jestem otwarty na wszelkie sugestie. Przez wiele lat jako dziennikarz zajmowałem się krytyką arogancji i niekompetencji władz i urzędników. Pomogłem wielu ludziom rozwiązać ich problemy z bezdusznymi przepisami. Moją pracę wielokrotnie nagradzano, ale największą satysfakcją i nagrodą były liczne listy od widzów moich programów w telewizji. Przyczyniłem się do zainteresowania władz wysypiskiem śmieci w Marcinkowie, wskazując wojewodzie błędy jakie popełnili jego urzędnicy wydając sprzeczne decyzje.

Nie przychodzę po pensję burmistrza. Jestem przedsiębiorcą dającym w Lublinie pracę niemal 200 osobom. Swoje doświadczenia i wiedzę menedżerską chcę spożytkować dla naszej Gminy kontynuując dotychczasową społeczną działalność. Nie przychodzę znikąd. Moja rodzina korzeniami związana jest od pokoleń z Wąchockiem, Ratajami, Węglowem i Parszowem. W Marcinkowie spędziłem najpiękniejsze chwile młodości w tamtejszej stadninie koni. Tam zaraziłem się pasją wybierając kierunek studiów. Z wykształcenia jestem inżynierem zootechnikiem. Posiadam również absolutorium na wydziale dziennikarstwa Uniwerstytetu Warszawskiego.

Zawsze byłem blisko problemów i sukcesów mojego Wąchocka, a dziś nimi żyję na codzień.

Jestem przekonany, że powierzając mi w wyborach samorządowych urząd burmistrza dokonacie Państwo dobrego wyboru, a ja deklaruję nie zawieść Waszego zaufania.

Share via email+1Share on TwitterShare on Facebook

Skomentuj (Komentarzy: 10)

Informacje o wachock.info

Strona redagowana od września 2010.Liczba zamieszczonych artykułów 1250
Ten wpis został opublikowany w kategorii AKTUALNOŚCI, Wybory-archiwum i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
 • ada 29
  Klasztor Cystersów zagra w filmie
 • wiarusy
  „Wiarusy” śpiewają 10 lat

 • Felieton wyborczy

 • Urlop dla burmistrza?
 • wybory-logo
  Znamy kandydatów na radnych. W gminie Wąchock zgłoszono 79 kandydatów.

 • Szanowni Czytelnicy. – list do Państwa
 • Hejnał Wąchocka z balkonu Trybunału
  Wąchock będzie miał hejnał

 • Analiza kandydatów. Kto kiedy kandydował.
 • wybory-logo
  Komitet Wyborczy PiS zaprezentował kandydatów w Wąchocku

 • Reżyser wybierał statystów

 • Sposób na zdobycie poparcia?

 • Program wyborczy KWW Dla dobra gminy.

 • Czy będzie proces w trybie wyborczym?

 • Wojna plakatowa rozpoczęta. Czy musi tak wyglądać?

 • Happening kandydatów!?
 • Hejnał Wąchocka z balkonu Trybunału
  Ostatnia, 54 Sesja Rady Miejskiej. Wąchock ma już hejnał.(zdjęcia)
 • film Wąchock2
  Znów kręcili w klasztorze.

 • Tuba kontra tuba.

 • Powiat starachowicki podsumował kadencję.

 • Wojna plakatowa! Obwieszczenia pogodziły kandydatów.

10 odpowiedzi na „Tomasz Szczykutowicz – PROGRAM KANDYDATA NA BURMISTRZA WźCHOCKA

 1. Maciej pisze:

  Sensowny program. Dorze się go czyta. Życzę powodzenia w realizacji. Brat.

 2. wachock.info pisze:

  bardzo ci dziekuję. Oby tylko pozwolili mi go zrealizowac wyborem. zobaczymy. dzięki za dobre słowo.

 3. Ania pisze:

  Ja również uważam że to dobry program i popieram.

 4. antek pisze:

  Witam!

 5. Marek pisze:

  ” 4. Placówki kultury nie będą miejscem rozwoju patologii…” To cytat z Pańskiego programu , uważam że to jednak przesada. Praca z młodzieżą nigdy nie należała do łatwych, ale jakoś trzeba sobie radzić. Nie zgadzam się z Pańskim zdaniem, bo ono może oznaczać że kiedyś były lub do tej pory są „miejscem rozwoju patologii”. Proszę o Pański komentarz w tej sprawie. W programie wiele dobrych pomysłów, trochę mało o sposobach finansowania. Pozdrawiam.

 6. wachock.info pisze:

  Faktycznie moze niezbyt fortunne było to okreslenie. raczej chodziło mi o okolice. Jesli pana uraziłem, prawdopodobnie jako pracownika kultury to przepraszam. poprawię tez to w programie. Co do źródeł finansowania to myslę że wskazałem ich sporo. Realizacja mojego programu nie wymaga wielkich pieniędzy. Zresztą budżet jest juz tak wyorany, że na wiele liczyc się nie da, ale jestem przekonany, że można lepiej tym wszystkim pokierować. Żródełko Unijne jeszcze nie wyschło.

 7. jola pisze:

  Tomku, program spójny i racjonalny i mierzalny. Powodzenia , może i ja się przeniosę do Wąchocka ???.

 8. wachock.info pisze:

  Bardzo byś sie tu przydała Jolu. znajde ci cudowne miejsce.

 9. Przemek pisze:

  Witam Panie Tomku. Bardzo mi się podoba program który Pan uwidocznił. Trzymam kciuki oraz życzę powodzenia. Jest ok. Przemek

 10. max singiel pisze:

  zbyt piękne by było prawdziwe, papier przyjmie wszystko. blado to widze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.